Лични данни

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова РС Сервиз ООД обработва Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

РС Сервиз ООД с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с направена поръчка през сайта се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз.

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената тук цел, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. Обичайно 5 /пет/ години или колкото е гаранционния срок на закупената от Вас стока.

Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица, с изключение на куриерската фирма, която сте избрали и нашия счетоводител, ако това е необходимо за обработка на личните данни в рамките на обработката и доставката на поръчаната от Вас стока, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство.

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.

Кои сме ние:

„РС Сервиз“ ООД, ЕИК 123551501, адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 65-А-48.

Видове данни, които събираме:

имена, адрес, телефон, e-mail, IP адрес /в случаите когато клиент е регистрирал профила си в интернет страниците на „РС Сервиз“ ООД/

Цели на обработката на личните данни

Дружеството обработва обикновени лични данни за следните цели:

 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, включително свързани с гаранционната отговорност;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;

Срок за обработката на личните данни

 • Данни на клиенти – физически лица, различни от данните, съдържащи се в счетоводна документация – за срок от 5 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет-страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента и няма нормативно задължение за съхранение на данните.

Категории получатели на лични данни

 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • Куриерска фирма – за доставяне на поръчаните стоки;

Права на субектите на лични данни

 • Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „РС Сервиз“ ООД чрез настоящият документ.
 • Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).
 • Имате право да поискате от „РС Сервиз“ ООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.
 • Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 • Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „РС Сервиз“ ООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.
 • Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.
 • Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.
 • Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: office@pcservice1.com, като „РС Сервиз“ ООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му.
 • Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.
 • Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „РС Сервиз“ ООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни/лица, които регистрират свои профили в интернет-страница www.bgups.com или други уеб страници, администрирани от Дружеството/, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „РС Сервиз“ ООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.

YouTube
YouTube